Słowa kluczowe: projekty EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że realizowany jest w bieżącym roku projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych – tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dwóch grup priorytetowych:

  • osób niepełnosprawnych,
  • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

W ramach projektu proponujemy następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe
  • szkolenia,
  • bony szkoleniowe,
  • staże,
  • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych.


Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w PUP w Łodzi ankiety dotyczącej jego sytuacji na rynku pracy po upływie 4 tygodni od zakończenia/przerwania udziału w projekcie (druk ankiety dostępny w siedzibie Urzędu i na stronie www.pup-lodz.pl w zakładce druki do pobrania).  

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.