Słowa kluczowe: projekty EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w okresie styczeń 2015 – luty 2016 realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które
w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych –
tzw. młodzież NEET. Uczestnicy projektu muszą spełniać jednocześnie kryteria ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dwóch grup priorytetowych:

 • osób niepełnosprawnych,
 • osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

Realizowane zadania:

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia,
 • bony szkoleniowe,
 • staże,
 • dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych.

 Zakładane efekty:

Zakładanym rezultatem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez 438 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanego projektu wynoszą:

 • dla osób niepełnosprawnych – 17 %,
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – 35%,
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – 36%,
 • dla pozostałych uczestników projektu – 43%.

 

Wartość projektu: 15 725 705,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 14 450 350,78 zł - 91,89%  poziom wkładu Unii Europejskiej w części dotyczącej YEI - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 • 1 275 354,72 zł - 8,11%  krajowy wkład publiczny.

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w PUP w Łodzi ankiety dotyczącej swojej sytuacji na rynku pracy po upływie 4 tygodni od zakończenia/przerwania udziału w projekcie (druk ankiety dostępny w siedzibie Urzędu i na stronie www.pup-lodz.pl w zakładce druki do pobrania).

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w obu siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi tj. przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a.